Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celach: statystyk, reklamy i polepszania świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin sklepu internetowego

 

h

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

działającego pod adresem elektronicznym

http://www.suplementymbm.pl

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF  i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.suplementymbm.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.suplementymbm.pl prowadzony jest

Przez: MBM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000208508.

Siedziba/adres korespondencyjny:

MBM Sp. z o. o.

ul. Legionów 37c

42-603 Tarnowskie Góry

NIP: 645-19-97-659

Regon: 271980238

 

DANE KONTAKTOWE

adres poczty elektronicznej: handel@firmambm.pl

numer telefonu: 32 285 92 27

Spis treści:

I. Przedmiot sprzedaży.

II. Cena.

III. Sposób złożenia zamówienia.

IV. Moment zawarcia umowy sprzedaży.

V. Sposoby płatności za towar.

VI. Sposoby dostawy (Termin, Koszty).

VII. Odstąpienie od umowy.

VIII. Reklamacja.

IX. Zmiana Regulaminu.

X. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów.

XI. Sprawy nieuregulowane regulaminem.

XII. Dane osobowe.

 

Słownik:

Sprzedawca - MBM Sp. z o.o. przy ul. Legionów 37c w Tarnowskich Górach, NIP: 645-19-97-659

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument– zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar konsumpcyjny- rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne  i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

 

I.       PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym  www.suplementymbm.pl prowadzi sprzedaż suplementów diety.

 

II.    CENY TOWARÓW

1.Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.


III. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

 

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:

kontaktu telefonicznego,  poczty e-mail, formularza zamówień.

2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:

Imię, Nazwisko, Adres korespondencyjny, numer telefonu.

3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

IV. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacj o przyjęciu zamówienia do realizacji na numer telefonu Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

 

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 

1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie :

- bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank: Millennium S.A/ o Tarnowskie Góry

numer konta:  71 1050 1230 1000 0090 9446 9906

-gotówką przy odbiorze przesyłki

 

VI. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)

 

1.      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem poczty polskiej.

2.      Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.

3.      Przesyłki dostarczane są w ciągu 7 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.

4.      Koszty dostawy:

·        przedpłata od 7 zł do 13 zł

·        za pobraniem 17 zł

·        zamówienia przekraczające kwotę 180 zł zostają wysyłane na koszt MBM 

·        Kurierem 30 zł - paczka zostaje wysłana na prośbę zamawiającego.

5.      Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:

- adres e-mailowy Sprzedawcy handel@firmambm.pl .lub

-adres korespondencyjny: MBM Sp. z o. o. ul. Legionów 37c, 42-603 Tarnowskie Góry, ewentualnie faksem pod numer 32 285 92 27.

3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:

MBM Sp. z o. o. ul. Legionów 37c, 42-603 Tarnowskie Góry

5.Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.


IX. REKLAMACJA


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towarów żywnościowych z umową określony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r.

3. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mail handel@firmambm.pl bądź korespondencyjny MBM Sp. z o. o. ul. Legionów 37c, 42-603 Tarnowskie Góry, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem MBM Sp. z o. o. ul. Legionów 37c, 42-603 Tarnowskie Góry.

4. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:

- imię i nazwisko Klienta,

-datę zakupu,

-datę wystąpienia niezgodności,

- opis niezgodności,

- żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

5. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania – dotyczy żywności paczkowanej.

6. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia - dotyczy towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

8. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: MBM Sp. z o. o. ul. Legionów 37c, 42-603 Tarnowskie Góry

X. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

- zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,

- zmiany  form płatności,

- zmiany sposobów dostawy,

- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 

XI. WŁAŚCIWOŚC SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW

 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

XII. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

-   Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

-   Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

-   Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.


XIII. DANE OSOBOWE

Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2013

 

 

 

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

 obowiązuje od  21.10.2013

Polecane
Twój koszyk jest pusty
Infolinia

GG: GG 24090967

Skype My status

E-mail: handel@firmambm.pl

POMOC ON-LINE DOSTĘPNA OD
8.00 DO 14.30 KAŻDEGO DNIA ROBOCZEGO

  • Cierpisz na osteoporozę?
  • Odczuwasz bolesne skurcze mięśni?
  • Czujesz się zmęczony/a?

 

To oznaka, że Twój organizm może potrzebować

WAPNIA i MAGNEZU!!

 

Sięgnij po DOLOGRAN NATURAL

 

 

Zawiera wapń oraz magnez w odpowiednich proporcjach

JANA JIRICKOVA FARMEX

NOE-CENTRUM

''LOG'' Spółka Jawna D. Hałubiec, J. Hałubiec

RAPID NUTRITION LTD.

PayU.PL

Opinie o MBM Sp. z o. o. na honeste.pl

wykonanie
© 2010 MBM Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sanogel | Dologran